Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu

Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu

109,000₫

Mô tả

Chọn quyển sách này là bạn đang chọn con đường trở thành ông chủ và nhận dược 5 bài học:

- Cách ra khởi nghiệp từ tay trắng;

- Bứt phá từ nhóm làm công sang nhóm làm chủ;

- Biết cách từ thôn nghèo về thành thị phồn vinh;

- Chuyển đổi từ dân chuyên môn sang giới kinh doanh;

- Từ nhóm NGHÈO ỔN ĐỊNH sang nhóm THƯỢNG LƯU.

Sản phẩm liên quan

 Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu